Kjønn:
klasse:
Kor ofte dette skuleåret har du blit mobba på skulen?
Kor ofte dette skuleåret har du blitt mobba på skulevegen ?
Kor ofte dette skuleåret har du mobba andre elevar på skulen?
Kor ofte har du sett at andre elevar blir mobba ?
I kva klasse gjekk elevane som blei mobba ? (gjerne fleire kryss viss du veit om fleire) 8
9
10
Har du nokon gong varsla ein vaksen ved skulen om at nokon blir mobba?
Har du blitt mobba digitalt?
Dersom JA, Kvar skjedde dette?
Har du høyrt at andre i klassen i blir mobba digitalt? Dersom JA, På kva måte? Kvar? Ofte? Osv.